آرمان


گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)

گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)

گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) منتشر شد

متن کامل گزارش http://www.armanativcfund1.com/Download/DownloadPDFByAttachmentId?attachmentId=366