آرمان


گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مهرماه 1398

گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مهرماه 1398

گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مهرماه ۱۳۹۸ منتشر شد

متن کامل گزارش  http://www.armanativcfund1.com/Download/DownloadPDFByAttachmentId?attachmentId=364