آرمان


صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی 6ماهه (حسابرسی نشده) منتهی به 1398/06/31

صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی 6ماهه (حسابرسی نشده) منتهی به 1398/06/31

صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۶ماهه (حسابرسی نشده) منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق جسورانه منتشر شد

دانلود کامل گزارش http://www.armanativcfund1.com/Download/DownloadPDFByAttachmentId?attachmentId=362