آرمان


گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 1398/06/31

گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 1398/06/31

گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/31 صندوق جسورانه منتشر شد

دانلود کامل گزارش  http://www.armanativcfund1.com/Download/DownloadPDFByAttachmentId?attachmentId=363