آرمان


گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به شهریور ماه 1398