آرمان


گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مرداد ماه 1398