آرمان


فرآیند سرمایه‌گذاری


مذاکرات درخواست سرمایه ارزیابی اولیه ارائه طرح در کمیته سرمایه گذاری امضای ترم شیت راستی آزمایی آماده سازی اسناد حقوقی امضای قرارداد سرمایه گذاری تزریق اقساط سرمایه پیاده سازی برنامه مورد توافق تحقق KPI ها پایان پایان
توضیحات

Test